برای ثبت شکایات می توانید از طریق فرم شماره تماس های زیر اقدام نمایید!

۰۹۱۴۱۰۶۴۶۰۹

۰۴۱۳۳۳۷۲۱۴۹

و یا می توانید از طریق ایمیل های زیر شکایات خود را به مسئول سایت اطلاع دهید.

info@ejrano.com

ejrano.com@gmail.com